Zápis do MŠ 2021/2022

Podání žádosti o přijetí do ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace.        

Všechny informace získáte také na http://zapisdoms.brno.cz

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. datovou schránkou (datová schránka školy: tjrmj28), kdykoli ve dnech  3. – 4. 5. 2021,
  2. e-mailem na adresu zsantoninska@zsantnoniska.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kdykoli ve dnech  3. – 4. 5. 2021,
  3. poštou na adresu  Základní škola a mateřská škola Antonínská  3, 602 00 Brno,
  4. osobní podání ve dnech 3. – 4. 5. 2021 vhozením do schránky na hlavních vstupních dveřích do budovy školy na ulici Botanická – schránka bude vybírána několikrát denně.

K  přihlášce doložte tyto doklady:

  • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie.
  • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášení rodiče (vzor viz níže).                                                                      

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem školy předloží ve lhůtě jenž ředitel školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

  • Doložení řádného očkování dítěte na přihlášce potvrzením od lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Vzor textu

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé bydliště na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

Dne ………………………                                                  

Podpis zákonného zástupce