Zápis do MŠ 2020/2021

Podání žádosti o přijetí do ZŠ a MŠ Brno,Antonínská 3, příspěvková organizace.

Všechny informace získáte také na http://zapisdoms.brno.cz

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. datovou schránkou (datová schránka školy: tjrmj28), kdykoli ve dnech  4.-5. 5. 2020
 2. e-mailem na adresu zsantoninska@zsantnoniska.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) kdykoli ve dnech  4.-5. 5. 2020,
 3. poštou na adresu  Základní škola a mateřská škola Antonínská  3, 602 00 Brno,
 4. osobní podání ve dnech 4.- 5. 5. 2020 vhozením do schránky na hlavních vstupních dveřích do budovy školy na ulici Botanická – schránka bude vybírána několikrát denně

K  přihlášce doložte tyto doklady:

 • Rodný list stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 • Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášení rodiče (vzor viz níže)

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem školy předloží ve lhůtě jenž ředitel školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

 • Doložení řádného očkování dítěte – nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

Vzor textu čestného prohlášení k očkování

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Vzor textu

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé bydliště na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).

Dne ………………………

Podpis zákonného zástupce